Polityka prywatności

Polityka prywatności

I. Z JAKIM DOKUMENTEM MASZ DO CZYNIENIA?

Niniejsza polityka prywatności Serwisu („Polityka”) ma charakter informacyjny. Celem Polityki jest jasne zaprezentowanie zasad funkcjonowania Serwisu, a także zasad postępowania z danymi osobowymi i ich przetwarzania.

II. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Garda sp. z o.o. współtworzy jedną w największych w Polsce i Europie Środkowej grup kapitałowych działających w branży obuwniczej i odzieżowej – aktualną listę podmiotów, które ją tworzą znajdziesz w puncie IX. Korzystając ze strony uzyskujesz dostęp do bardzo szerokiego katalogu towarów i usług dopasowanych do Twoich oczekiwań i potrzeb.
Aby uzyskać ten efekt konieczne jest odpowiednie rozdzielenie zadań pomiędzy różnymi spółkami w grupie, a co za tym idzie, przetwarzanie Twoich danych przez różne spółki jako niezależnych administratorów.
Szczegółowy podział czynności na konkretne spółki z Grupy zaznaczyliśmy na początku każdego rozdziału opisującego proces przetwarzania (newsletter, itd.). Poniżej znajdziesz ich podstawowe dane.
Administratorem Twoich danych osobowych na potrzeby:
1) bieżącego funkcjonowania Serwisu;
2) świadczenia usługi Newsletter;
jest spółka GARDA sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, Owocowa 24, 76-200 Słupsk, KRS 0000150702, NIP 8392637238, REGON 771268607, kapitał zakładowy: 372.600,00 zł, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy
Kontakt z Administratorem jest możliwy pod ww. adresem, adresem poczty elektronicznej: info.pl@ccc.eu .

Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się poprzez e-mail: iod@ccc.eu
a) Administratorem Twoich Danych Osobowych na potrzeby prowadzenia wspólnej polityki promocji i rozwoju, są spółki z naszej Grupy, wskazane w punkcie IX (więcej informacji także tutaj – punkt IX).

III. JAK DBAMY O TWOJE DANE OSOBOWE?

Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) ( „RODO” ) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („Dane Osobowe”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko.
Dodatkowo, Administrator chroni nie tylko osoby odwiedzające Serwis, ale również Klientów, którzy udostępnili Administratorowi swoje Dane Osobowe z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji, tj.:
a) witryny internetowej https://www.facebook.com/HalfPrice.Polska i wszelkich innych stron internetowych oznaczonych lub współoznaczonych marką Facebook (w tym poddomeny, wersje międzynarodowe, widżety i wersje dla telefonów komórkowych), których zasady działania oparte są o regulacje udostępnione w szczególności pod adresem
https://www.facebook.com/legal/terms , dostarczane odpowiednio przez Facebook Inc. lub
Facebook Ireland Limited („Serwis Facebook” ), w tym za pomocą funkcji Facebook Lead Ads mającej na celu marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora. Zasady ochrony oraz wykorzystywania Danych Osobowych przez Serwis Facebook udostępnione są np. na stronie: https://www.facebook.com/policy.php. Administrator nie ma wpływu na treść regulacji prawnych Serwisu Facebook, w tym dotyczących Danych Osobowych;
b) aplikacji umożliwiających prowadzenie przez Administratora w ramach Serwisu Facebook kampanii reklamowych, w tym konkursów.

IV. W JAKICH CELACH ORAZ NA JAKIEJ PODSTAWIE TWOJE DANE SĄ PRZETWARZANE?

Twoje Dane Osobowe mogą być przetwarzana w różnych celach oraz na różnych podstawach prawnych w zależności od tego z jakich funkcjonalności Serwisu korzystasz , w szczególności w celu zawarcia i realizacji zawartych z Tobą umów, przeprowadzenia działań marketingowych, analiz rynkowych i statystycznych, podnoszenia jakości usług, realizacji stosownych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, identyfikacji nadużyć typu ad fraud.

1. FORMULARZ KONTAKTOWY

Twoje Dane Osobowe podane przez Ciebie za pośrednictwem Formularza Kontaktowego i zebrane w ewentualnej dalszej komunikacji, są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:
a) komunikacja z Tobą i udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO , tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora;
b) w zależności od treści komunikacji, podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem stosownej umowy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO , tj. niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy;
c) w zależności od treści Twojej wiadomości, działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora lub partnerów (podmioty trzecie wymienione w pkt. 11 Polityki Cookies) lub inne tzw. strony trzecie, z którymi współpracujemy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej;
d) ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem– podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO , tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.
Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby się z nami skutecznie komunikować.
Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do czasu zakończenia komunikacji z Tobą, a w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.
Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie V niniejszej
Polityki.
Informacje o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w punkcie VI niniejszej
Polityki.
Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VII niniejszej Polityki.

2. PROFILE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Twoje Dane Osobowe, w tym które pozostawiasz odwiedzając nasze profile w mediach społecznościowych (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe) są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:
a) działania marketingowe, analityczne i statystyczne w postaci umożliwienia Ci aktywności na profilu, efektywnego prowadzenia naszego profilu, poprzez przedstawianie Ci informacji o naszych inicjatywach i innej aktywności oraz w związku z promowaniem przez nas różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów (w tym spółek z naszej Grupy lub partnerów, z którymi współpracujemy np. przy łączonych promocjach dla Ciebie) – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO , tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub stronę trzecią w postaci promowania marki oraz poprawiania jakości świadczonych usług;

b) ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem– podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO , tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.
Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby w pełni korzystać z funkcjonalności naszych profili w mediach społecznościowych.
Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla zrealizowania ww. celów lub do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (np. podatkowe, rachunkowe), chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń, przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.
Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie V niniejszej Polityki.
Informacje o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w punkcie VI niniejszej Polityki.
Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VII niniejszej Polityki.

3. BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTÓW

Twoje Dane Osobowe udostępnione nam w związku z badaniem Twojej satysfakcji ze świadczonych przez nas usług są lub mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach:
a) badanie satysfakcji klientów (np. poprzez wykorzystanie różnego typu ankiet), ulepszenie Serwisu, produktów, jakości oferowanych przez Administratora usług, jak również produktów i usług oferowanych przez spółki wchodzące w skład naszej Grupy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO , tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią;

b) ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem– podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO , tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.
Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić Ci udział w badaniu satysfakcji.
Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres konieczny do przeprowadzenia badania satysfakcji oraz opracowanie i wdrożenie rozwiązań zmierzających do ulepszenia Serwisu lub innych usług, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.
Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie V niniejszej Polityki.
Informacje o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w punkcie VI niniejszej Polityki.
Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VI niniejszej Polityki.

IV. KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ TWOICH DANYCH?

Każdorazowo katalog odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta Klient.
Katalog odbiorców danych wynika również ze zgody Klienta, lub z przepisów prawa, oraz doprecyzowywany jest w wyniku działań podejmowanych przez niego w Serwisie.
W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział w szczególności podmioty, które technicznie pomagają sprawnie prowadzić Serwis, w tym komunikację z naszymi Klientami (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych), dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w Serwisie, firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają Administratora w kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych.
Na powyższych zasadach Dane Osobowe Klienta mogą być przekazane również spółkom z naszej Grupy, wskazanym w pkt IX poniżej.
Przede wszystkim w ramach działalności marketingowej (reklamowej) Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, które stosują w Serwisie pliki cookies lub podobne technologie. Katalog tych podmiotów został szczegółowo wskazany Polityce Cookies.

V. CZY TWOJE DANE SĄ PRZEKAZYWANE RÓWNIEŻ DO PAŃSTW TRZECICH (SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO)?

W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Dane Osobowe Klienta mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym podmiot współpracujący z Administratorem utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem.
Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych Danych Osobowych zostały zapewnione przez Administratora poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia danych do przetwarzania, spełniających wymogi RODO. W przypadku przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dokładamy wszelkich starań, żeby nasi partnerzy zapewniali odpowiedni poziom ochrony poprzez podjęcie dodatkowych zabezpieczeń bezpieczeństwa Danych Osobowych.
Klient ma prawo uzyskać kopię stosowanych przez Administratora zabezpieczeń dotyczących transferu Danych Osobowych do państwa trzeciego, kontaktując się z nami (dane kontaktowe w pkt II Polityki).

VI. JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ?

Każdemu Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do:
a) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
b) przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;
c) dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane lub ich kopii);
d) żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli Dane Osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
e) cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Klienta). Jeżeli Dane Osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczącego go Danych Osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim – w takim wypadku Danych Osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

VII. WSPÓLNA POLITYKA PROMOCJI I ROZWOJU NASZEJ GRUPY

Spółki, których listę znajdziesz w puncie IX Polityki należą do jednej grupy kapitałowej. W celu zapewnienia wszystkim naszym Klientom jak najwyższego standardu oferowanych produktów i świadczonych usług, podjęliśmy działania uwspólniające niektóre procesy przetwarzania Danych Osobowych na poziomie całej Grupy.

W tym celu stworzyliśmy wspólną politykę promocji i rozwoju naszej Grupy. Dotyczy ona obszarów, w których w naszej ocenie wspólny kierunek działania całej Grupy ma największą wartość dla naszych Klientów, tj.: działania marketingowe, analityczne i statystyczne, w tym oparte o profilowanie, które finalnie wpływają na podnoszenie jakości naszych produktów, a przede wszystkim na podnoszenie jakości obsługi naszych Klientów.

Już po nawiązaniu relacji z jedną spółką, także pozostałe spółki z Grupy ułatwią Ci dostęp do najciekawszych promocji, wybór najbardziej atrakcyjnych ofert zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i internetowych, prowadzonych przez te spółki.

W zależności więc od tego, z którą spółką z naszej Grupy nawiązujesz relację, to ta spółka staje się Administratorem Twoich Danych Osobowych we wszystkich celach związanych z tą relacją. Z uwagi jednak na fakt, że prowadzimy wspólną politykę promocji i rozwoju, Administratorem Twoich Danych Osobowych mogą stać się także pozostałe spółki z Grupy w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych (także opartych o profilowanie), w tym organizacyjnych oraz podnoszenia jakości naszych produktów i usług.

Chcemy jak najlepiej dopasować się do Twoich potrzeb i oczekiwań, dlatego spółki należące do naszej Grupy mogą przetwarzać Twoje Dane Osobowe w tych celach – jako odrębni administratorzy Twoich danych. Dotyczy to w szczególności danych identyfikacyjnych Klientów spółek z Grupy, dotychczasowej komunikacji marketingowej, czy aktywności w narzędziach / platformach dostarczanych przez spółki
(sklepy internetowe, aplikacje, itp.). Spółki z Grupy na bieżąco będą wymieniać się danymi osobowymi w tym zakresie.

Przykładowo, spółki mogą analizować m.in. to, o jakich promocjach otrzymałeś informacje w ramach newslettera tak aby otrzymywane informacje od innych spółek z Grupy nie powtarzały się. Pozwoli Ci to efektywnie skorzystać z jak największej ilości promocji, a komunikacja, którą będziesz otrzymywać, będzie czytelniejsza i lepiej dopasowana do Twoich potrzeb.

Podstawą prawną wspomnianych działań, w tym ich koordynacji na poziomie Grupy (wymiany danych) jest nasz prawnie uzasadniony interes (rozwój i promocja naszej Grupy, w tym marketing własny Administratora oraz spółek z Grupy – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), który wynika z faktu, że jesteśmy jedną Grupą. Pamiętaj, że zawsze możesz się sprzeciwić takim naszym działaniom (może to jednak wpłynąć na Twój komfort korzystania z usług).

Opisane działania poszczególne spółki z Grupy będą wykonywały do czasu wniesienia przez Ciebie wspomnianego sprzeciwu. Niektórych z opisanych działań zaprzestaniemy również, gdy nie będziemy mogli dalej przetwarzać Twoich Danych Osobowych jako naszego Klienta, odbiorcy newslettera (np. zrezygnujesz z usługi). Niekiedy przepisy prawa mogą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych Danych Osobowych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

Szczegółowe kwestie dotyczące na przykład tego, jak w praktyce może być realizowany marketing przez poszczególne spółki z Grupy, znajdziesz w politykach prywatności dedykowanych dla każdej z nich (wskazaliśmy je w puncie IX Polityki). Znajdziesz w nich również inne informacje dotyczące Twoich danych (przy czym oczywiście podejście do ochrony i przetwarzania Danych Osobowych wszystkie spółki z Grupy mają co do zasady tożsame).

VIII. JAKIE PODMIOTY WCHODZĄ W SKŁAD NASZEJ GRUPY?

Do Grupy wchodzą spółki:
a) eobuwie.pl S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (ul. Nowy Kisielin-Nowa 9, 66-002 Zielona Góra), Polityka prywatności dostępna pod linkiem https://www.eobuwie.com.pl/polityka-prywatnosci-icookies, kontakt: iod@eobuwie.com.pl;
b) GINO ROSSI S.A. z siedzibą w Słupsku (ul. Owocowa 24 , 76-200 Słupsk), Polityka prywatności dostępna pod linkiem https://www.gino-rossi.com/polityka-prywatnosci, kontakt: office@gino-rossi.com;
c) CCC S.A. ( Polkowice, ul. Strefowa 6 , 59-101); Polityka prywatności dostępna pod linkiem https://ccc.eu/pl/polityka-prywatnosci, kontakt: iod@ccc.eu;
d) DEEZEE sp. z o.o. (ul. Krakowska 87, 32-050 Skawina) Polityka prywatności dostępna pod linkiem https://deezee.pl/polityka_prywatnosci , kontakt: deezee@deezee.pl;
e) GARDA sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, Owocowa 24, 76-200 Słupsk, KRS 0000150702, NIP 8392637238, REGON 771268607, kapitał zakładowy: 372.600,00 zł, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, kontakt: iod@halfprice.eu
IX. CZY NINIEJSZA POLITYKA MOŻE ZOSTAĆ ZMIENIONA I JAK SIĘ O TYM DOWIESZ?
Administrator może w przyszłości zmienić Politykę. Każdorazowo umieści w ramach strony Serwisu informację o takiej zmianie. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

X. OD KIEDY OBOWIĄZUJE NINIEJSZA WERSJA POLITYKI?

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 01.10.2021r.

Cookies

1. KOGO DOTYCZĄ PLIKI COOKIES?

Administrator GARDA sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, Owocowa 24, 76-200 Słupsk, KRS 0000150702, NIP 8392637238, REGON 771268607, kapitał zakładowy: 372.600,00 zł, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, e-mail: info.pl@ccc.eu , inspektor ochrony danych osobowych: iod@ccc.eu, stosuje w ramach Serwisu technologię plików cookies lub funkcjonalności do niej zbliżone. Każda osoba odwiedzająca Serwis („Osoba Odwiedzająca”) ma możliwość wyboru zakresu stosowania technologii plików cookies, a następnie wyrażenia stosownej zgody. W zależności od wybranego zakresu stosowania technologii plików cookies, za jej pośrednictwem mogą być zbierane informacje o Osobie Odwiedzającej, np. o sposobie korzystania z Serwisu, zainteresowaniach danej Osoby Odwiedzającej, czy też wyświetlania określonych reklam.
W każdej chwili istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie, bądź poprzez kontakt telefoniczny.
W przypadku kontaktu z Administratorem w celu dokonania konkretnych czynności Administrator może ponownie zwrócić się do danej osoby o przekazanie danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia jej tożsamości i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie oraz wykonania żądanej czynności. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, jednak może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują daną osobę.

2. CZY MOGĘ ZREZYGNOWAĆ Z PLIKÓW COOKIES?

Użytkownik może zmienić sposób korzystania z plików cookies zarządzając wyrażonymi zgodami w ramach ustawień prywatności na naszej stronie lub przez przeglądarkę lub Aplikację, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą z Serwisu Internetowego (i innych witryn internetowych). W tym celu należy zmienić ustawienia prywatności w ramach Serwisu Internetowego lub w ramach przeglądarki lub Aplikacji. Sposób usunięcia różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięcia cookies powinny się znajdować w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki internetowej. Usunięcie plików cookies nie jest tożsame z usunięciem Danych Osobowych przez Administratora Danych Osobowych uzyskanych za pośrednictwem plików cookies.
Przykładowo w przeglądarce Internet Explorer pliki cookies można modyfikować z poziomu: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność; w przeglądarce Mozilla Firefox: Narzędzia -> Opcje -> Prywatność; natomiast w przeglądarce Google Chrome: Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane -> Prywatność -> Ustawienia treści -> Pliki cookie. Ścieżki dostępu mogą różnic się w zależności od wykorzystywanej wersji przeglądarki.
Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym można znaleźć w podręczniku użytkownika/instrukcji obsługi danego telefonu lub urządzenia mobilnego.
Ograniczenie stosowania plików cookies w danym urządzeniu uniemożliwia bądź istotnie utrudnia prawidłowe korzystanie z Serwisu, przykładowo wiąże się z brakiem możliwości podtrzymywania sesji logowania.
Możliwe jest również zablokowanie ciasteczek podmiotów trzecich z jednoczesną akceptacją plików cookies stosowanych bezpośrednio przez Administratora (w zależności od wybranych przez Ciebie ustawień przeglądarki).

3. CZYM SĄ PLIKI COOKIES?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (komputerach, telefonach, etc.) przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

4. CZY PLIKI COOKIES ZBIERAJĄ TWOJE DANE OSOBOWE?

Gdy Osoba Odwiedzająca korzysta z Seriwsu ma ona możliwość wyboru zakresu stosowania technologii plików cookies, a następnie wyrażenia stosownej zgody odpowiadającej wybranemu zakresowi. W zależności od tego na jaki zakres stosowania technologii plików cookies Osoba Odwiedzająca wyraziła zgodę, pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację Osoby Odwiedzającej).
W stosunku do informacji zbieranych przez pliki cookies, które mogą zostać powiązane z konkretną osobą, zastosowanie znajdują postanowienia Polityki Prywatności, w szczególności dotyczące praw osoby, której dane dotyczą, odbiorców danych oraz ich przekazywania do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

5. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ STOSUJEMY PLIKI COOKIES?

W zakresie, w jakim pliki cookies będą zawierać Twoje dane osobowe, podstawą ich przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jakim jest identyfikacja nadużyć typu ad fraud, potrzeba zapewnienia najwyższej jakości treści prezentowanych przez Administratora poprzez ich dostosowanie do preferencji Osób Odwiedzających oraz marketing – w tym bezpośredni – produktów i usług Administratora, spółek z naszej Grupy kapitałowej lub partnerów (podmioty wymienione w Polityce Prywatności lub inne tzw. strony trzecie, z którymi współpracujemy np. przy łączonych promocjach dla Ciebie), przy czym co do zasady w takim wypadku partnerzy nie biorą udziału w przetwarzaniu danych Klienta. Z drugiej strony, w zakresie w jakim również partnerzy Administratora mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą prawną takiego przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes realizowany przez partnerów lub wyrażona przez Osobę Odwiedzającą dobrowolna zgoda.
W zakresie w jakim funkcjonalności i dane osobowe zebrane przez pliki cookies są konieczne do prawidłowego świadczenia Osobie Odwiedzającej usług w ramach Serwisu – podstawa przetwarzania takich informacji może być również rozważana w kontekście konieczności wykonania umowy, którą zawierasz decydując się na korzystanie z naszej strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Pliki cookies umożliwią nam komunikację z Tobą w celach marketingowych, o których piszemy powyżej np. w ramach webpush (tj. za pośrednictwem przeglądarki). W takim przypadku podstawą takiego naszego działania jest dodatkowa, dobrowolna zgoda na taką komunikację, którą zawsze możesz wycofać, jednak bez wpływu na legalność naszego dotychczasowego działania.

6. DO CZEGO UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES?

Za pomocą technologii plików cookies stosowanej na naszej stronie internetowej możliwe jest zapoznawanie się z preferencjami użytkowników – np. poprzez analizę tego jak często odwiedzają naszą stronę internetową, czy jakie produkty najczęściej oglądają. Analiza zachowań w Internecie pomaga nam lepiej zrozumieć zwyczaje i oczekiwania użytkowników oraz dostosować się do ich potrzeb i zainteresowań. Dzięki tej technologii możemy zaprezentować użytkownikowi rekomendacje i reklamy dopasowane do niego (przykładowo, reklama wynikająca z faktu przeglądania w ostatnim okresie tylko obuwia w kategorii „półbuty”) oraz spośród dostępnych ofert, przedstawiać przede wszystkim takie – które najlepiej będą odpowiadały potrzebom użytkownika.
Rezygnacja przez użytkownika z plików cookies pozwalających na wyświetlanie reklam dopasowanych do jego zainteresowań nie oznacza, że nie będzie on otrzymywał reklam podczas korzystania z naszej lub innych stron – w takiej sytuacji w dalszym ciągu użytkownik będzie otrzymywał taką samą ilość reklam, ale niemających związku z jego bieżącą aktywnością.
Dostęp do informacji dotyczących aktywności użytkowników w Internecie z wykorzystaniem plików cookies pozwoli nam również na prowadzenie analiz rynkowych oraz statystycznych.
Informacje zebrane i zawarte w ciasteczkach mogą być przechowywane po zakończeniu sesji przeglądarki, co pozwala na przykład na ich wykorzystanie podczas kolejnych odwiedzin użytkownika.
W oparciu o pliki cookies posługujemy się technologią pozwalającą nam na dotarcie z przekazem reklamowym do użytkowników, którzy już wcześniej odwiedzili naszą stronę internetową, gdy odwiedzają oni inne strony internetowe, w tym należące do podmiotów współpracujących z naszymi partnerami.
Brak związku pomiędzy wyświetlaną użytkownikowi reklamą, a jego zainteresowaniami i potrzebami może być dla niego uciążliwy. Dlatego wierzymy, że atrakcyjniejsze i bardziej praktyczne dla użytkownika jest, aby otrzymywany przez niego przekaz odpowiadał jego zainteresowaniom i potrzebom zidentyfikowanym w wyniku analizy jego wcześniejszego zachowania w oparciu o technologię ciasteczek. Dlatego jesteśmy zainteresowani podążaniem treści reklamowych za użytkownikiem korzystającym z różnych stron internetowych w celu dostarczenia treści reklamowych dostosowanych do jego wcześniejszej aktywności internetowej.

7. JAKIEGO RODZAJU PLIKI COOKIES SĄ PRZEZ NAS UŻYWANE?

W Serwisie używane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Osoby Odwiedzającej do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz stałe, które pozostają na urządzeniu Osoby Odwiedzającej przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.

8. PLIKI COOKIES WYKORZYSTYWANE W SERWISIE I CZAS ICH PRZECHOWYWANIA

RODZAJ OPIS CZAS WYGAŚNIĘCIA
PAGECACHE_ENV Potrzebne do wyświetlenia Osobie Odwiedzającej poprawnej wersji strony. 1 dzień
frontend Przechowuje identyfikator sesji Osoby Odwiedzającej 1 dzień
snowmessage Potrzebny do wyświetlania komunikatów.
Ciasteczko zawiera datę kiedy w systemie pojawił się komunikat dla użytkownika. Po ustawieniu ciasteczka przeglądarka użytkownika odpytuje serwis o treść komunikatów i wyświetla je użytkownikowi.
Ciasteczko jest kasowane po pobraniu komunikatów. do zamknięcia przeglądarki
snow_cache_timestamp_[id-sklepu] Służy do sprawdzenia czy dane w przeglądarce Osoby Odwiedzającej wymagają zaktualizowania. W tym cookie jest przechowywana data wygenerowania szczegółów strony, przechowywanych przez przeglądarkę Osoby Odwiedzającej (takich jak np. Koszyk, odnośniki związane z obsługą Konta). do zamknięcia przeglądarki
store Pozwala na uruchomienie odpowiedniej wersji Serwisu. do zamknięcia przeglądarki
cookies_accepted Tworzone w momencie zapoznania się z komunikatem o stosowaniu plików cookies przez stronę. Potrzebny do ukrycia komunikatu dla Osób Odwiedzających, które już zapoznały się z komunikatem. 365 dni
userCountry Przechowuje informację o kraju Osoby Odwiedzającej, uzyskaną na podstawie lokalizacji adresu IP. 365 dni
geo_store_switch_popup[kod-kraju] Gdzie [kod-kraju] to kod kraju jaki został rozwiązany z adresu IP użytkownika. Ciasteczko określa czy wyświetlono popup z sugestią zmiany serwisu na odpowiedni dla lokalizacji adresu IP użytkownika. Powiązane z ciasteczkiem userCountry. 365 dni
ygc Zawiera kod identyfikujący Osobę Odwiedzającą na potrzeby marketingu. 365 dni
Dokładamy wszelkich starań, by tabela uwzględniała wszystkie aktualnie wykorzystywane przez nas pliki cookies.

9. PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH (THIRD PARTY COOKIES)

Stosowane przez Administratora pliki cookies służą przede wszystkim optymalizacji obsługi Osoby Odwiedzającej podczas korzystania z Serwisu.
W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z usług następujących podmiotów, które stosują w Serwisie pliki cookies:
Podmiot Link do informacji o zasadach zachowania prywatności
Google Analytics https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008
https://policies.google.com/privacy
Więcej informacji na temat plików cookies wspomnianych podmiotów oraz relacji z Administratorem znajduje się w ich politykach prywatności.

10. CZY NINIEJSZA POLITYKA MOŻE ZOSTAĆ ZMIENIONA I JAK SIĘ O TYM DOWIESZ?

Administrator może w przyszłości zmienić Politykę. Każdorazowo umieści w ramach Serwisu informację o takiej zmianie. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

11. OD KIEDY OBOWIĄZUJE NINIEJSZA WERSJA POLITYKI?

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 01.10.2021r.