Regulamin serwisu

Regulamin serwisu

I. DEFINICJE

Definicje użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
a. Administrator Serwisu – OFP sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, Strefowa 6, 59-101 Polkowice, KRS 0000150702, NIP 8392637238, REGON 771268607, kapitał zakładowy: 372.600,00 zł, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS
b. Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej w rozumieniu Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
c. Regulamin – zbiór zasad stanowiących prawne podstawy korzystania z Serwisu, którego postanowienia znajdują zastosowanie, jeśli nic innego nie wynika z treści regulaminów szczegółowych dotyczących poszczególnych usług elektronicznych, w tym Usług informacyjnych dostępnych w ramach Serwisu;
d. Serwis – platforma informatyczno-informacyjna dostępna za pośrednictwem sieci Internet pod adresem brand.badura.pl umożliwiająca korzystanie z usług elektronicznych Użytkownikom.
e. Treści – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o produktach, zdjęcia produktów, filmy promocyjne, opisy), w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Serwisu;
f. Usługi elektroniczne – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora lub inne podmioty za pośrednictwem Serwisu na rzecz Użytkownika, na podstawie niniejszego Regulaminy lub odrębnych regulaminów (np. Newsletter), zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
g. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu;
h. Wymagania techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator, korzystania w Serwisu tj.: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (3) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; (5) system operacyjny urządzenia mobilnego: Android w wersji 5.0. lub wyższej lub iOS w wersji 10.0 lub wyższej. By korzystać z Usług komunikacyjnych musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania Regulaminu.
2. Administrator świadczy za pośrednictwem Serwisu nieodpłatnie następujące Usługi elektroniczne na rzecz Użytkowników:
a. umożliwienie przeglądania Treści zamieszczonych w ramach Serwisu;
b. umożliwienie Użytkownikom korzystania z usług komunikacyjnych z Administratorem;
c. prezentowanie Użytkownikom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych w tym, w zależności od udzielenia przez Użytkowników stosownych, dobrowolnych, zgód, prezentowanie Użytkownikom bieżących powiadomień bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej (powiadomienia „push”).
3. Umowa o świadczenie Usług elektronicznych zostaje zawarta w chwili wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej adresu internetowego jednej z podstron Serwisu, zawierającej udostępniane Treści lub umożliwiającej korzystanie z innych Usług elektronicznych albo skorzystania przez Użytkownika z przekierowania do takiej strony Serwisu.
4. Umowa ulega rozwiązaniu w chwili opuszczenia przez Użytkownika stron Serwisu lub zakończenia komunikacji przez Użytkownika z Administratorem za pośrednictwem udostępnionych funkcjonalności w Serwisie.
5. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie pozostałych usług świadczonych przez Administrator może podlegać postanowieniom regulaminów szczegółowych, dostępnych na stronach umożliwiających korzystanie z tych usług.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z SERWISU

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu i Usług elektronicznych oraz zamieszczonych Treści wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia lub modyfikacji funkcjonalności Serwisu lub składających się na niego poszczególnych Usług elektronicznych oraz wprowadzania nowych.
3. Serwis zawiera Treści chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafiki, dźwięki i materiały wideo, a przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony.
4. Serwis może być okresowo niedostępny w szczególności w związku z koniecznością przeprowadzania prac konserwacyjnych lub aktualizacyjnych. Administrator nie gwarantuje nieprzerwanej pracy Serwisu i nie ponosi odpowiedzialności za możliwe przerwy lub błędy w funkcjonowaniu lub dostępności Serwisu.

IV. OCHRONA PRYWATNOŚCI

1. Administrator w pełni respektuje prawo do prywatności, w tym ochrony Danych Osobowych Użytkowników.
2. Korzystanie przez nich ze stron internetowych w Serwisie, wiąże się z instalacją plików cookies, zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej na stronie brand.badura.pl.

V. REKLAMACJE

1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji w sprawach związanych ze świadczeniem Usług elektronicznych.
2. Reklamacje składane są w drodze wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną na następujący adres: info.pl@ccc.eu.
3. Reklamacja Użytkownika powinna zawierać: dane umożliwiające identyfikację Użytkownika i kontakt z Użytkownikiem, oznaczenie Usługi, której reklamacja dotyczy, opis nieprawidłowości będących przyczyną reklamacji oraz datę wykrycia nieprawidłowości.
4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich złożenia.
5. Administrator powiadomi Użytkownika o uwzględnieniu albo odmowie uwzględnienia reklamacji.
VI. Postanowienia końcowe
1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w przypadkach w szczególności przewidzianych przez przepisy prawa, zmiany funkcjonalności Serwisu.
2. Administrator poinformuje Użytkowników o zmianach Regulaminu poprzez podanie wiadomości o zmianie Regulaminu na stronie głównej Serwisu przez okres 14 kolejnych dni kalendarzowych.
3. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie głównej Serwisu.
4. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2021r.